بازگشایی

اطلاعات و منابع

Use Back to school-2.png

برای اطلاعات بیشتر به خدمات بهداشتی Contra Costa مراجعه کنید

Alameda County

Based on current Tier status (Red) All TK-12 schools in Alameda County may reopen for in-person instruction, in accordance with the California Department of Public Health's Reopening In-Person instruction framework and the Alameda County School Reopening Guidance

 

Alameda County Office of Education will continue to assist our schools and districts in state and local guidelines. 

For more information, visit the Alameda County Office of Education's page

Back to School Tips with CFMG

School Supplies

بازگشایی مدارس ایمن

برای دریافت اطلاعات به روز در مورد تغییر شیوه های آموزش ، به نقشه "بازگشایی" مناطق مدرسه دسترسی پیدا کنید.